1401-08-21 1401-08-21 1401-08-19 1401-08-19 1401-08-18 1401-08-18 1401-08-10 1401-08-10 1401-08-09 1401-08-09 1401-08-04 1401-08-04 1401-08-01 1401-08-01 [1122] میلگرد (A2, نیشابور, 8م) 200000 200000 160000 160000 120000 120000 80000 80000 40000 40000 0 0 قیمت
Download SVG
Download PNG
Download CSV

قیمت لحظه ای میلگرد نیشابور

نوع کالا قیمت
[1122] میلگرد (A2, نیشابور, 8م) 2000
[1123] میلگرد (A2, نیشابور, 10م) 600
1401-08-19 1401-08-19 1401-06-15 1401-06-15 1401-06-14 1401-06-14 1401-06-13 1401-06-13 1401-06-12 1401-06-12 1401-06-11 1401-06-11 میلگرد (A2, سمنان, 14م) 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 قیمت
Download SVG
Download PNG
Download CSV

قیمت لحظه ای میلگرد سمنان

نوع کالا قیمت
میلگرد (A2, سمنان, 8م) 40000
میلگرد (A2, سمنان, 10م) 55
میلگرد (A2, سمنان, 12م) 9870
میلگرد (A2, سمنان, 14م) 55
میلگرد (A2, سمنان, 32) 55
1401-08-21 1401-08-21 1401-06-15 1401-06-15 1401-06-14 1401-06-14 1401-06-13 1401-06-13 1401-06-12 1401-06-12 1401-06-11 1401-06-11 میلگرد (A2, ابرکوه, 14م) 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 قیمت
Download SVG
Download PNG
Download CSV

قیمت لحظه ای میلگرد ابرکوه

نوع کالا قیمت
میلگرد (A2, ابرکوه, 8م) 35
میلگرد (A2, ابرکوه, 10م) 44
میلگرد (A2, ابرکوه, 12م) 44
میلگرد (A2, ابرکوه, 14م) 77
میلگرد (A2, ابرکوه, 32) 76
1401-06-15 1401-06-15 1401-06-14 1401-06-14 1401-06-13 1401-06-13 1401-06-12 1401-06-12 1401-06-11 1401-06-11 1401-06-10 1401-06-10 میلگرد (A2, کرمان, 14م) 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 قیمت
Download SVG
Download PNG
Download CSV

قیمت لحظه ای میلگرد کرمان

نوع کالا قیمت
میلگرد (A2, کرمان, 8م) 55
میلگرد (A2, کرمان, 10م) 45
میلگرد (A2, کرمان, 12م) 48
میلگرد (A2, کرمان, 14م) 55
میلگرد (A2, کرمان, 32) 45